01

Ταυτότητα

Ἡ Ἐμμέλεια, ὡς Κέντρο Ψυχοκοινωνικῆς Ὑποστήριξης, ἀπευθύνεται σέ παιδιά, ἐφήβους καί ἐνήλικες, οἰκογένειες ἤ ζευγάρια πού ἀντιμετωπίζουν θέματα πού ἅπτονται τῆς ψυχοσυναισθηματικῆς τους ὑποστήριξης.

Ἡ νομική  μορφή τῆς Ἐμμέλειας εἶναι Κοινωνική Συνεταιριστική Ἐπιχείρηση  Συλλογικοῦ καί Παραγωγικοῦ Σκοποῦ, πού ἐντάσσεται στό Μητρῶο Κοινωνικῆς Ἐπιχειρηματικότητας τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ypacp.gr, koinsep.keko.gr).

02

Σκοπός-Στόχοι

Ἡ  Ἐμμέλεια δημιουργήθηκε μέ σκοπό νά προσφέρει  ἕνα ὁλοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικῆς Ὑποστήριξης, δηλαδή Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, Ἐκπαίδευσης καί Ἀποκατάστασης. Ἐπιδιώκει οἱ θεραπευτικές της δραστηριότητες νά ἀνταποκρίνονται τόσο στά  ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά καί δυνατότητες τῶν ἐνδιαφερομένων ἀτόμων ὅσο καί στίς ἀνάγκες τῶν οἰκογενειῶν τους, μέ ἀπώτερο στόχο τό εὐ ζῆν ὅλων.

03

Θεραπευτική Φιλοσοφία

Τά στελέχη τῆς Ἐμμέλειας, βάσει τῆς πολυετοῦς ἐπαγγελματικῆς τους ἐμπειρίας στό χῶρο τῆς εἰδικῆς ἀγωγῆς καί τῆς ψυχικῆς ὑγείας, ἔχουν καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι οἱ διαφορετικές καί σύνθετες ἀνάγκες, πού παρατηροῦνται μεταξύ τῶν ἀτόμων μέ εἰδικές ἱκανότητες, ἀπό τόν βαθμό αὐτονόμησής τους στήν καθημερινή  διαβίωση ἕως καί  τήν πλήρη ἀξιοποίηση  τοῦ δυναμικοῦ τους, ἀπαιτοῦν:

  • α) νά ἐκπαιδεύονται μέσῳ ἑνός ἐξατομικευμένου  συνδυασμοῦ θεραπευτικῶν δραστηριοτήτων,
  • β)αὐτές νά διεξάγονται σ’ ἕνα συμμετοχικό καί κινητοποιητικό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον (κοινοτικές – κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες καί λειτουργίες), διότι μόνο ἔτσι αὐξάνονται οἱ πιθανότητες ἐπιτυχοῦς ἔκβασής τους, καί
  • γ) νά συμμετέχουν ἐνεργά στίς ψυχοεκπαιδευτικές διαδικασίες ἡ οἰκογένεια καί ἐν γένει οἱ φροντιστές τους.

Ἡ βασική  θεραπευτική ἀρχή  τῆς Ἐμμέλειας εἶναι τόσο ἡ ἀνάδειξη καί ἐνίσχυση τῶν ὑπαρχουσῶν λειτουργικῶν ἱκανοτήτων καί δεξιοτήτων ὅσο καί ἡ ἐπέκταση αὐτῶν στήν ἐκμάθηση νέων.  Γιά τόν λόγο αὐτόν οἱ θεραπευτικές  δραστηριότητες δίδουν ἔμφαση  κυρίως στήν ἀνάδυση τῶν ὑγιῶν καί λειτουργικῶν ἐκδηλώσεων καί συμπεριφορῶν  τῶν ἐκπαιδευόμενων καί τῶν οἰκογένειῶν τους καί λιγότερο στή δυσλειτουργία καί τήν ἀναπηρία, ἔτσι ὥστε ἐπάνω στίς πρῶτες νά κτίζονται καί νά ἐπεκτείνονται οἱ νέες.