Κοινωνικοποίηση καί Κυκλοφοριακή Ἀγωγή

Συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες πού ἐνισχύουν τίς κοινωνικές δεξιότητες καί τήν κοινωνική προσαρμογή καί πιό συγκεκριμένα :

 • Δεξιότητες αὐτονομίας στό περιβάλλον (αὐτοεξυπηρέτηση, προφύλαξη ἀπό κινδύνους)
 • Δεξιότητες κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς (διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία μέ τούς ἄλλους, κανόνες συμπεριφορᾶς, σεβασμός τῶν ἄλλων, ἐπικοινωνία, ὑπευθυνότητα)
 • Ἐξοικείωση μέ τόν Κ.Ο.Κ.
 • Χρήση Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς
 • Συμπεριφορά στά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς
 • Ὑποχρέωση γιά κατοχή, ἀκύρωση καί ἐπίδειξη εἰσιτηρίου ἤ κάρτας
 • Αὐτόνομη μετακίνηση σέ διαβάσεις καί πεζοδρόμια
 • Βελτίωση τῆς ἱκανότητας προσανατολισμοῦ
 • Ἅρση ἀναστολῶν γιά ἐπικοινωνία
 • Ἐκπαίδευση γιά σωστές ἀντιδράσεις σέ ἔκτακτες καταστάσεις
 • Ἐπαφή μέ δημόσιες ὑπηρεσίες καί καταστήματα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος
 • Ἐκπαίδευση στήν ἀγορά βασικῶν ἤ προσωπικῶν εἰδῶν (ἀναγνώριση καταστημάτων, ἐξοικείωση μέ τούς τρόπους ἐξυπηρέτησης, σωστή ἐκτέλεση παραγγελιῶν, αύτοέλεγχος ἐπιθυμιῶν, σεβασμός στή σειρά προτεραιότητας, γνώση τῶν διαδικασιῶν στό ταμεῖο)
 • Πληρωμή λογαριασμῶν καί χρήση ὑπηρεσιῶν (ἀναγνώριση ὑπηρεσιῶν καί λογαριασμῶν ΔΕΚΟ)
 • Διαχείριση συναλλαγῶν

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας