Ὑποστηρικτικές Θεραπεῖες

  • Ἐργοθεραπεία
  • Λογοθεραπεία
  • Ψυχιατρική Παρακολούθηση
  • Ψυχολογική Ὑποστήριξη
  • Οἰκογενειακή Συμβουλευτική

Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.