Ἀνάπτυξη Δεξιοτήτων Καθημερινῆς Ζωῆς καί Αὐτόνομη Διαβίωση

Ἐκπαίδευση στήν Ἀνάπτυξη Δεξιοτήτων Καθημερινῆς Ζωῆς καί τήν Αὐτόνομη Διαβίωση

Πρόκειται γιά δραστηριότητες πού θεωροῦνται σημαντικές γιά τήν αὐτονόμηση τοῦ ἀτόμου στήν καθημερινή ζωή καί ἔχουν κυρίως σχέση μέ :

  • Προσωπική ὑγιεινή
  • Προσωπική ἐμφάνιση
  • Αὐτονόμηση στήν κουζίνα
  • Φροντίδα τοῦ προσωπικοῦ χώρου
  • Ἑτοιμασία τοῦ τραπεζιοῦ γιά τά γεύματα
  • Ὀργάνωση καθημερινῆς ζωῆς
  • Διαχείριση Χρημάτων
  • Χρήση Τηλεφώνου

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας