Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές – ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση.

Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἐνδιαφερόμενος, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν του, μπορεῖ νά συμμετέχει στά ἀνάλογα θεραπευτικά καί ἐκπαιδευτικά σχήματα, πού προσφέρει ἡ Ἐμμέλεια προκειμένου νά εὐοδωθεῖ ἡ προσωπική του ἀνάπτυξη καί αὐτονόμηση.

Συγκεκριμένα, μπορεῖ νά συμμετέχει σέ δραστηριότητες εἰδικῆς ἀγωγῆς, κοινωνικοποίησης, καλλιτεχνικῆς δημιουργίας καί δημιουργικῆς ἔκφρασης. Παράλληλα, οἱ γονεῖς ἤ οἱ φροντιστές, συμμετέχουν σέ ὁμάδες γονέων μέ σκοπό τόν συντονισμό τῆς πορείας τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐπιδιώξεων καί στόχων τόσο στήν Ἐμμέλεια (ἀλλαγές στίς συμπεριφορές καί τρόπους σχετίζεσθαι) ὅσο καί στό σπίτι.