Εἰδικῆς Ἀγωγῆς

Εἰδική Ἀγωγή καί Ἐκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες μαθησιακῆς ὲνίσχυσης σέ ποικίλους τομεῖς ὅπως:

  • Προαναγνωστικές καί προγραφικές ἀσκήσεις
  • Δεξιότητες στήν ἀνάγνωση καί γραφή
  • Μαθηματικές δεξιότητες (χειρισμός ποσοτήτων καί ἀριθμῶν)
  • Προφορικός λόγος (ἱκανότητα ἀκρόασης, συμμετοχή σέ διάλογο, δομή τοῦ λόγου, προαγωγή προφορικοῦ λόγου, βασικό λεξιλόγιο, σαφής καί ἀκριβής ἔκφραση, ἐναλλακτικές μορφές επικοινωνίας)
  • Ψυχοκινητικότητα (εἰκόνα σώματος, σταθεροποίηση πλευρίωσης, χωροχρονικός προσανατολισμός, ἐκτέλεση ἁδρῶν καί λεπτῶν κινήσεων, αἴσθηση ρυθμοῦ καί χρόνου)
  • Συναισθηματική ὀργάνωση (αὐτοεικόνα,  ἐνδιαφέρον γιά μάθηση,  συνεργασία μέ ἄλλους)
  • Νοητικές ἱκανότητες (ὀπτική μνήμη, ἀκουστική μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, λειτουργική μνήμη, συλλογισμοί)
  • Ηλικίες: Άνω των 18 ετών
  • Άτομα: 2-4 άτομα
  • Διάρκεια θεραπείας: 2ώρες

 

 

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας