Έργαστήρια Καλλιτεχνικῶν Κατασκευῶν καί Εἰδῶν Δώρου

Εργαστήρια: καλλιτεχνικών κατασκευών, ειδών δώρου, ζωγραφικής

Ἐργαστήρια

 • Ἐργαστήριο Καλλιτεχνικῶν Κατασκευῶν
 • Ἐργαστήριο Εἰδῶν Δώρου
 • Ἐργαστήριο Ζωγραφικῆς

Ἡ προεπαγγελματική ἑτοιμότητα σχετίζεται μέ :

 • Προεπαγγελματικές δεξιότητες (χρήση ἐργαλείων, πρακτικές δεξιότητες, συμπεριφορά στό χῶρο ἐργασίας)
 • Ἐπαγγελματικό προσανατολισμό (πρόσβαση στήν ἀγορά ἐργασίας, κανόνες ἐργασίας)
 • Ἀνάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας
 • Χρήση κινήτρων
 • Ἀναγνώριση κανόνων κατά τήν ἐκτέλεση μιᾶς δραστηριότητας
 • Ἀποδοχή ἐκτέλεσης συγκεκριμένου ρόλου
 • Ἐκμάθηση κανόνων ἀσφαλείας
 • Ἀπόκτηση ἐπαγγελματικῶν δεξιοτήτων σέ σχέση μέ τά ἀνωτέρω ἐργαστήρια

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας