Οἰκογενειακή συμβουλευτική

Διεξάγεται ἀπό Θεραπευτή Οἰκογένειας.

Ἐπιπλέον δίδεται ἡ δυνατότητα Συμβουλευτικῆς  Γονέων γιά ὅσους  ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες ὡς πρός τήν ἄσκηση τοῦ γονεϊκοῦ τους ρόλου.

Τό Κέντρο Ψυχοκοινωνικῆς Ὑποστήριξης “ΕΜΜΕΛΕΙΑ” ἀπευθύνεται στήν οἰκογένεια ὡς σύνολο ἤ τόν γονέα μέ ἀνήλικο ἤ ἐνήλικο τέκνο πού ἐπιθυμεῖ  νά διαχειρισθεῖ ζητήματα τῆς καθημερινότητας τά ὁποῖα ἅπτονται εἰδικῆς παρέμβασης (π.χ. σχέσεις πού ἀφοροῦν τό οἰκογενειακό, σχολικό καί κοινωνικό περιβάλλον) καί ἐπηρεάζουν τή λειτουργικότητα τοῦ ἀτόμου ἤ τῆς οἰκογένειας.

Ἡ παρέμβαση μπορεῖ νά ἀφορᾶ:

Συμβουλευτική Γονέων

  • Συμβουλευτική Γονεϊκοῦ Ζεύγους
  • Συμβουλευτική Γονέα
  • Συμβουλευτική Ὁμάδα Γονέων

Συμβουλευτική Παιδιοῦ

  • Δυαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
  • Συμμετοχή σέ Ὁμάδα Συνομηλίκων

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας