ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

16 Νοεμβρίου 2016
Ξεκινᾶ ἡ λειτουργία Καλλιτεχνικῶν Ἐργαστηρίων κάθε Σάββατο, 10:00 -14:00, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται:
  • Ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας
  • Ἐργαστήριο Ζωγραφικῆς
  • Ἐργαστήριο Κατασκευῶν καί Εἰδῶν Δώρου
Οἱ ὁμάδες θά εἶναι ὁλιγομελεῖς, μέ ἀνώτατο ἀριθμό τά 8 ἄτομα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικά ἤ μέσω      e-mail.