Διοργάνωση καί Συμμετοχή σέ Δράσεις Ἐπιστημονικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἐνδιαφέροντος

24 Αυγούστου 2016

Διοργάνωση καί Συμμετοχή σέ Δράσεις Ἐπιστημονικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἐνδιαφέροντος, μέ στόχο τήν ἀνάδειξη καί ὑλοποίηση καινοτόμων ἐνεργειῶν στή βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς καί τή βελτίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν πρός τό ἄτομο μέ Νοητική Ὑστέρηση καί τήν οἰκογένειά του.